Primary Achievers

Year

Names

1995/1996

Imran Manji

1996/1997

Jinal Shah

1997/1998

Alykhan Norani

Delina Wadwa

Rajen Lodhia

1998/1999

Parul Patel

Amardeep Kalsi

Deep Shah

1999/2000

Mikhil Patel

Aliya Bhatia

2000/2001

Meera Patel

Pooja Shah

Aashay Shah

2001/2002

Tahir Kadernani

Radhika Patel

2003/2004

Dhruti Mane

Fauzia Hassan

Viver Shah

2004/2005

Chahan Shah

Dipika Patel

Jigar Gosrani

2005/2006

Vruti Shah

Anjaly Mohan

Brian Odhiambo

2006/2007

Karishma Kiran Shah

Soham Kamal Shah

2007/2008

Anastacia Shahukin

Harsh Kamani

Hannah Pederson

2008/2009

Aashni Shah

Kavi Shah

Sonia & Sandra Wafula

2009/2010

Rahi Manek

Rishi Ajay Shah

Priya Vyas

2010/2011

Neev Shah

Areeg Emerah